Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ).

 

1. Informace o kupujícím a prodávajícím

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího, kterým se pro účely těchto Všeobecných podmínek rozumí zákazník - fyzická nebo právnická osoba a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:

ing. Jolana Bieliková, IČO 76511430, se sídlem Květinová 1873 , 25088 Čelákovice,  vedená u OŽÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.  

Zmíněná podnikající fyzická osoba je výhradním distributorem elektronických produktů a služeb dostupných na webu www.kapkavitality.cz.

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

 
2. Informace o produktech a službách

Informace o elektronických produktech a službách jsou k dispozici v českém jazyce na webových stránkách uvedených v bodě 1. Produkty a služby jsou zpřístupněny online po úspěšném dokončení nákupu. DPH ani jiné daně Prodávající Kupujícímu neúčtuje.

 

3. Ochrana autorských práv

Předmět koupě - placené produkty, výzvy zdarma a zpracované materiály jsou produktem mého duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. 

Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.

V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

 

4. Objednávka a nákup

Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jakož i se zpracováním osobních údajů.

Na webových stránkách www.kapkavitality.cz je uveden podrobný popis nabízených produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v  jakém formátu jsou poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým produktům poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. 

Na webových stránkách www.kapkavitality.cz je vždy uvedena  aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na těchto webových stránkách uvedena.  Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí.

Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři).

 

5. Závaznost a zrušení objednávky

Objednávka je pro obě strany závazná okamžikem jejího potvrzení Prodávajícím.
V případě opakovaného objednání a neuhrazení jednoho produktu bude Prodávající po Kupujícím vyžadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 10% z ceny zboží jako kompenzaci za vzniklé náklady. To samé se týká pokud Kupující dělá pouze objednávky a nechává je záměrně propadnout. Jedná se o 3 a více různých nákupů nebo 2 opakované nákupy jakéhokoliv stejného produktu.   

Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je standardně stanoven na 7  kalendářních dnů od objednání. 

 

6. Platba

Kupní cenu je možné uhradit bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny). Pokyny k platbě, v podobě faktury obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán. 

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webových stránkách www.kapkavitality.cz nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

 

7. Garance vrácení peněz 

Fyzické produkty - Při objednání produktu nebo služby má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v rámci časového limitu uvedeného na prodejní stránce daného produktu - fyzické produkty (minimálně ovšem 14 dnů).

V případě zakoupení digitálního produktu (pdf, webinář, video návody), ke kterému má Kupující přístup ihned, 14denní lhůta neplatí, protože přístupy a možnost stažení produktu byla okamžitě zpřístupněna.

Výjimka je udělujena na kurzy, kde je možnost odstoupit do 24 hodin.

V případě několika denních tréninků lze odstoupit během 72 hodin od spuštění.

Odstoupení je možno provést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu jolana.bielikova@gmail.com s prohlášením, že od smlouvy Kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena do třiceti dnů od odeslání dobropisu Kupujícímu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je Kupujícímu ukončen přístup do členské sekce s dosud zveřejněnými materiály placeného online kurzu. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud nezveřejněné lekce a bonusy související s programem.

Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou zasláním e-mailu na adresu jolana.bielikova@gmail.com. Pro podání reklamace či námitky není dán žádný zvláštní formulář. Z vyjádření Kupujícího však musí vždy vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Kupující bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.

 

8. Doručení produktu / zpřístupnění služby

8.1. Způsob dodání

Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu.

V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu. 

8.2. Dodací lhůta

E-book a on-line kurz (přístupové údaje) bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet.  Výjimkou je jen výše uvedená situace, kdy on-line kurz začíná pro všechny přihlášené účastníky v konkrétní stejný předem avizovaný den.

Po dodání produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. 

Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf.

9. Reklamace – nedoručení produktu / nezpřístupnění služby

V případě že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu a produkt či služba nebyly zpřístupněny, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující kontaktuje Prodávajícího na adrese jolana.bielikova@gmail.com.

10. Ochrana osobních údajů (Personal Data Security)
Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde. 

 

11. Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

12. Závěrečná ustanovení

Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající. 

Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.kapkavitality.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.kapkavitality.cz a je označena datem účinnosti. 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 16.11. 2022.